XS Only SM Only MD Only LG Only XL Only

Vi på FLX koncern* värnar om din personliga integritet, vilket innebär att vi alltid försöker samla in personlig information ansvarsfullt och med hänsyn till din integritet vid behandling av dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vår policy beskriver även hur vi samlar in uppgifter på ett lagligt och pålitligt sätt, och den beskriver även dina rättigheter. Kontakta oss om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter och hur vi arbetar med integritets- och dataskydd på nedanstående adress.

* Med FLX koncern menas FLX 2.0 AB, FLX TV AB, FLX International AB, FLX Feature AB, Nice FLX Pictures AB, Solsidan Produktion AB, Filmen Hundraåringen AB

FLX
Wicanderska villan
Rosendalsvägen 3
11521 Stockholm
08-501 101 30
gdpr@flx.se


Hur vi samlar in personuppgifter
Ofta ber vi dig om personuppgifter för att du ska jobba i någon av våra produktioner och vi behöver dina uppgifter för exempelvis fullgöra ett anställningsavtal. Vi kan också söka efter kontaktuppgifter till dig genom offentliga register för att komma i kontakt med dig för en jobbförfrågan, eller om du själv skickar in uppgifter om dig själv för att du vill komma i kontakt med oss (t ex ett cv).

Vi försöker alltid att samla in och hantera dina uppgifter med största möjliga hänsyn till din integritet, och vi tar inte in mer uppgifter än vad som behövs.

Vi anlitar också tredje parter för att insamling och hantering av personuppgifter, t ex castingbolag, ekonomitjänster etc. I dessa fall ser vi alltid till att även dessa följer bestämmelserna för hantering och lagring av personuppgifter.


Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?
Vi samlar in den information om dig som är nödvändig för oss i kommunikationen och samarbetet med dig. Det kan t ex vara sådana uppgifter som krävs för att teckna ett anställningsavtal (adress, e-post, telefonnummer, personnummer, information om bankkonton för utbetalning av lön etc. Det kan även vara information som anges vid en casting för skådespelaruppdrag där vi förutom personuppgifter också kan behöva information om exempelvis klädstorlekar.

Telefonnummer och e-post kan också sparas i syfte att komma i kontakt med dig inför t ex framtida jobbsamarbeten, inbjudningar till evenemang eller dylikt.


Närmare om dina rättigheter till rättelse, radering m.m.
Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar endast dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter. Du har t.ex. rätt att:

  • Begära ut information från oss om hur vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådana fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig i ett s.k. registerutdrag;
  • Begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter, radering av personuppgifter under vissa omständigheter eller begränsning av behandling;
  • Få en digital kopia, i den mån det är tekniskt möjligt, på de personuppgifter som rör dig i ett välkänt, strukturerat, digitalt inläsbart format. Detta omfattar emellertid endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig;
  • Återkalla samtycke med framtida verkan när vi behandlar personuppgifter för ändamål rörande direkt marknadsföring samt i övrigt motsätta dig viss behandling.

Vill du framföra klagomål till en tillsynsmyndighet eller undrar något annat om dina rättigheter kring personuppgifter behandlade av oss ska du vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter till dem hittar du här: www.datainspektionen.se


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och andra regulatoriska kapitalkrav, sparar vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte. Vi kan, med stöd av vårt berättigande av intresse, spara dina kontaktuppgifter.


Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. I vissa fall kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. Om vi skulle överföra dina personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder i enlighet med tillämpliga lagkrav.


Vilka kan vi komma att dela din information till?
Vi kan komma att dela din information till samarbetspartners, myndigheter, rättighetsbolag, teammedlemmar, IT-leverantörer, Försäkringsbolag, ekonomibolag, beställare. etc.


Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?


Utskick av nyhetsbrev/marknadsinformation till de som uttryckt önskemål om detta
Vi behandlar dina personuppgifter som lämnas i samband med att du uttrycker ett önskemål om att motta marknadsföring avseende vår verksamhet.

Uppgifter Laglig grund för behandlingen
Identitetsuppgifter t.ex. namn

Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress och telefonnummer

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt berättigade intresse av att skicka marknadsföring rörande vår verksamhet samt våra events.

 

Hantera avtal med medverkande i våra produktioner (tv-serier, tv-program och filmer)
Vi behandlar dina personuppgifter som lämnas i samband med att du ingår ett avtal med oss, eller under avtalets tid, för att möjliggöra våra och dina åtaganden. Vidare kan det eventuellt finnas åtaganden om uppföljning av royalty och utbetalning av ersättning till dig.

Uppgifter Laglig grund för behandlingen
Namn, personnummer och adress

E-post, telefonnummer, kontonummer

Bilder och filmer

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla avtalet med dig.

Behandlingen kan även bygga på en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att behandla de av dina personuppgifter som är nödvändiga för kommunikation kring våra produktioner och andra projekt

 

Hantera manuskript och programidéer som sänds till FLX
Du kan skicka in manuskript, synopsis eller idéer om film- och tv-projekt till oss via e-post. Vi sparar de personuppgifter du lämnar för att kunna kommunicera med dig.

Uppgifter Laglig grund för behandlingen
Identitetsuppgifter, t.ex. namn

Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress, telefonnummer, adress

Behandlingen är grundad på en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att behandla de av dina personuppgifter som är nödvändiga för kommunikation kring manus och programidéer.

 

Hantera rekryteringsärenden för anställning och uppdrag
Ansökningar och intresseanmälningar om anställning och uppdrag hos oss ska ske via de e-postadresser som finns angivna under lediga tjänster på vår webbplats. Vi sparar de personuppgifter du lämnar för att kunna kommunicera med dig i det aktuella rekryteringsärendet och för att kunna ta beslut om eventuell anställning.

Uppgifter Laglig grund för behandlingen
Identitetsuppgifter, t.ex. namn

Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress, telefonnummer, adress

Ålder/personnummer

CV, referenser

Behandlingen är grundad på en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna bedöma kandidater för eventuell anställning eller för ett eventuellt uppdrag.

 


Hantera auditions och casting
Skådespelare eller andra som önskar delta i våra produktioner kan delta i castingförfaranden för specifika produktioner. Vi sparar de personuppgifter du lämnar för att kunna kommunicera med dig rörande en eventuell roll, uppdrag eller medverkan i den aktuella produktionen.

Uppgifter Laglig grund för behandlingen
Identitetsuppgifter t.ex. namn

Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress, telefonnummer, adress

Ålder/personnummer

CV, referenser

I tillämpliga fall uppgifter om eventuell förekomst i belastningsregister

I tillämpliga fall uppgifter om längd, vikt, kroppsform och/eller andra för rollen/uppdraget nödvändiga uppgifter om den sökandens fysik

Behandlingen är grundad på vårt berättigade intresse av att kunna identifiera lämplighet av sökanden som kan komma att vara med i våra program.

Vad avser behandlingen av känsliga personuppgifter i samband med förfarandet vid audition och castings är behandlingen grundad på ditt särskilt lämnade samtycke till vår behandling av dina personuppgifter.

 

Om du kommer att medverka i våra program så träffas ett avtal med dig. I detta fall är laglig grund för behandlingen uppfyllande av avtalet med dig.

 


Kontaktpersoner hos återförsäljare, leverantörer och andra samarbetspartners
Vi behandlar kontaktuppgifter för att kunna kommunicera med våra återförsäljare, leverantörer och andra samarbetspartners. 

Uppgifter Laglig grund för behandlingen
Identitetsuppgifter t.ex. namn

Kontaktuppgifter t.ex. e-post och arbetsrelaterade telefonnummer

Grund för behandlingen är en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna kommunicera med dig kring affärsrelaterade frågor.

 


Rättsliga förpliktelser
Nödvändig hantering för uppfyllande av FLX rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut, t.ex. bokföringslagen, skattelagstiftningen, penningtvättslagen etc.

Uppgifter Laglig grund för behandlingen
Identitetsuppgifter t.ex. namn

Betalningsinformation

Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress, telefonnummer, adress

Behandlingen är grundad på rättsliga förpliktelser.

 


Säkerhet för dina personuppgifter
Vi använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från oönskad åtkomst, användning och utlämnande. Till exempel lagras personuppgifter som du anger på datorsystem som har begränsad åtkomst och finns i skyddade lokaler.